85Y5898 IBM

85Y5898 - IBM 2076 V7000 Battery NEW
Blue Goose Systems

Popular IBM Parts

Part #: 85Y5898
Mfg: IBM
Cond: REF

Description:

Part #: 85Y5898
Mfg: IBM
Cond: REF

Description: V7000 BATTERY 2076-124

Part #: 85Y5898
Mfg: IBM
Cond: REF

Description: FC 8001 - V7000 Battery Assembly (Rev C) - Base & Redundant, 2.3